Vi ste na stranici: Home › Novosti › Novosti i vesti

Novosti i informacije

APR

PORESKA UPRAVA

savez racunovodja i revizora srbije          narodna banka srbije nbs

 

 

15.03.2016 god. Omogucena je elektronska prijava podnosenja M4 obrasca i time je omoguceno lakse i brze evidentiranje u PIO fondu.

Napredak u ovoj tehnologiji omogucen je pre svega el. sistemom Poreske uprave i njihovom bazom podataka iz koje se mogu izvuci sve potrebne informacije bez potrebe ponovnog podnosnja u papirnoj formi.

Za ovu vrstu poslovanja svako treba da ima svoju karticu ili token sa el. potpisom, medjutim s obzirom na veliki broj preduzetnika i tehnicke ne mogucnosti da sertifikati uvek budu dostupni knjigovodji, PIO fond je omogucio da se moze ovlastiti lice da u njegovo ime podnese prijavu kao sto je u slucaju Poreske uprave.

 

 

 

Kao pretplatnici na Privredni savetnik i Paragraf uvek smo u toku sa najnovijim izmenama propisa i aktuelnih zakona. Za sva pitanja obratite se na nasu kontakt adresu.


Dokumentacija za prijavu novoosnovanog privrednog društva i preduzetnika Poreskoj upravi

Novoosnovan pravni subjekat ( privredno društvo ili preduzetnik) podnosi Poreskoj upravi sledecu dokumentaciju radi evidentiranja i to :

 1. Privredno drustvo – Poreska prijava PDP – (iskljucivo u elekronskoj formi od 01.04.2015)
 2. Preduzetnik – Poreska prijava PPPDG – u 2 primerka (jedan primerak overava Poreska uprava i jedan overen primerak vraća poreskom obvezniku, u skorije vreme se ocukuje podnosenje u elektronskoj formi)
 3. Rešenje Agencije za privredne registre o registraciji pravnog subjekta – 1 primerak u FOTOKOPIJI
 4. Potvrda o evidentiranju poreskog obveznika (PIB) – 1 primerak u FOTOKOPIJI
 5. Ugovor o otvaranju tekućeg računa kod banke – 1 primerak u FOTOKOPIJI
 6. Karton deponovanih potpisa kod banke – 1 primerak u FOTOKOPIJI
 7. OP obrazac (overen potpis lica ovlašćenih za zastupanje) – 1 primerak u ORIGINALU
 8. Ugovor o zakupu poslovnog prostora (ako je zaključen) – u ORIGINALU ili dokaz o vlasništvu stambenog prostora koji se daje na korišćenje (ako se prostor daje sa ili bez naknade – 1 primerak u FOTOKOPIJI
 9. PEP obracaz-ovascenje za uporebu el. servisa (ime, prezime, adresa, JMBG, telefon) i ugovor sa knjigovodstvenom agencijom – 1 primerak u FOTOKOPIJI
 10. Osnivacki akt (Odluka o osnivanju ili Ugovor o osnivanju) – 1 primerak u FOTOKOPIJI – VAZI SAMO ZA PRIVREDNO DRUŠTVO
 11. Fotokopija licne karte
 12. Izjava o nacinu isplate zarade
 13. Radni odnos direktora -VAZI SAMO ZA PRIVREDNO DRUSTVO :
  1. ako je zaposlen u privrednom društvu : a) prijava na osiguranje overena od Fonda penzijskog ili zdravstvenog osiguranja (obrazac M-1) 1 primerak u FOTOKOPIJI b) Ugovor o radu
  2. ako nije zaposlen u privrednom društvu – ugovor o obavljanju poslova direktora (čl. 48 Zakona o radu) 1 primerak u FOTOKOPIJI
 14. Radni odnos preduzetnika :

– ako preduzetničku delatnost obavlja kao osnovno zanimanje ne podnosi dokumentaciju jer je ta činjenica utvrđena u rešenju Agencije za privredne registre o osnivanju preduzetnika,

– ako preduzetnik obavlja delatnost uz radni odnos (kao sporednu delatnost) – podnosi fotokopiju obrasca M-1 kod poslodavca kod koga je zaposlen

-  izjava o nacinu isplate zarade

Ako pravni subjekt (privredno društvo ili preduzetnik) zeli da bude evidentiran u sistem PDV-a podnosi poresku prijavu EPPDV – u 2 primerka (jedan primerak overava Poreska uprava i jedan overen primerak vraća poreskom obvezniku) i rešenje o osnivanju pravnog subjeka Agencije za privredne registre.